Čečejovce - Prístavba a stavebné úpravy MŠ v areáli ZŠ Čečejovce

Prístavba a stavebné úpravy MŠ v areáli ZŠ Čečejovce

Názov projektu: Prístavba a stavebné úpravy MŠ v areáli ZŠ Čečejovce

Kód projektu : 302011L060

Miesto realizácie: obec  Čečejovce

Celkové náklady:  229 500,00 €

Výška NFP:   218 025,00 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Cieľ projektu: Hlavným cieľom realizácie projektu  je vytvorenie podmienok pre kvalitné poskytovanie predškolského vzdelávania rozšírením existujúcej kapacity materskej školy, ktorá sa nachádza v komplexe Základnej školy s materskou školou v obci Čečejovce. Realizáciou tohto projektu sa vytvorí prepojený školský systém, ktorého jednotlivé stupne (ZŠ a MŠ) budú na seba nadväzovať. Cieľovou skupinou sú deti predškolského veku nielen z obce Čečejovce ale aj blízkeho okolia, keďže obec plní funkciu spádovej obce. 

 Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 -  rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

 2 - Aktivita č. 2  - stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania

Výstupy projektu: Hlavným cieľom realizácie projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, ktoré predstavuje predpoklad k úspešnému prechodu na nadväzujúci stupeň vzdelávania a výrazným spôsobom ovplyvňuje zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky. Cieľovou skupinou sú deti v procese predprimárneho vzdelávania a hlavným motívom podpory je posilnenie ich sociálnych kompetencií, ktorých zvládnutie im umožňuje úspešnú integráciu do spoločnosti z hľadiska sociálnych väzieb.

Termín začiatku projektu:

Termín ukončenia projektu:
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 22.08.2018 08:20
Upravené: 22.08.2018 10:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy