Bidovce – prístavba pavilónu materskej školy

Bidovce – prístavba pavilónu materskej školy

Názov projektu: Bidovce – prístavba pavilónu materskej školy

Kód projektu : 302011L161

Miesto realizácie: obec Bidovce

Celkové náklady:  235 755,00 €

Výška NFP:   223 967,25 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Cieľ projektu: Investičným zámerom projektu je prístavba samostatného pavilónu k existujúcej budove materskej školy, ktorá bola realizovaná z typového projektu v 60-tich rokoch a ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1964. Zámerom je vybudovanie prístavby samostatného pavilónu I materskej školy o rozmere 30,40m x 22,95m x 7,95m, spojovacej chodby medzi pavilónom I a prístavbou, vybudovanie externého detského ihriska, ako aj vytvorenie kapacitných možností pre zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v obci Bidovce.

Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 -  Stavebné úpravy 

 2 - Aktivita č. 2  - Vybudovanie vonkajšieho ihriska

Výstupy projektu: Realizácia projektu prinesie zvýšenie kapacít jestvujúcej materskej školy v Bidovciach a skvalitnenie zázemia predmetnej MŠ. Materská škola bude disponovať kapacitou 54 detí, čím budú primerane pokryté potreby navýšenia kapacít. Rovnako dôjde k zabezpečeniu jej úplnej bezbariérovosti. Obec Bidovce bude vďaka implementácii disponovať väčšou kapacitou infraštruktúry pre predprimárne vzdelávanie, a bude zabezpečené materiálne zázemie pre výchovno-vzdelávací proces detí so špeciálnymi potrebami, v súlade s myšlienkou inklúzie.

Termín začiatku projektu:

Termín ukončenia projektu:
 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 12.07.2018 14:09
Upravené: 22.08.2018 10:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy