Základné informácie o EŠIF

V programovom období 2014 – 2020 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu, na základe ktorej má k dispozícii z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len EŠIF) viac ako 15,3 miliardy eur.

Medzi európske štrukturálne a investičné fondy patria Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond. EŠIF sa vykonávajú prostredníctvom programov (resp. operačných programov) Kvalita životného prostredia, Ľudské zdroje, Integrovaný regionálny operačný program, Výskum a inovácie, Program rozvoja vidieka, Rybné hospodárstvo, Technická pomoc, Efektívna verejná správa, Integrovaná infraštruktúra a prostredníctvom programov cezhraničnej spolupráce, medziregionálnej spolupráce a nadnárodnej spolupráce.

Za operačné programy zodpovedá riadiaci orgán, ktorým je vo väčšine prípadov ministerstvo, odborne zastrešujúce podporované aktivity. Riadiaci orgán môže časť svojich úloh delegovať na sprostredkovateľský orgán.

Riadiaci orgán umožňuje žiadateľom uchádzať sa o prostriedky prostredníctvom výziev, ktoré vyhlasuje ich zverejnením na svojom webovom sídle. Aby sa žiadatelia mohli dostatočne vopred na vyhlásenú výzvu pripraviť, riadiaci orgán zverejňuje do konca októbra harmonogram výziev na nasledujúci rok (harmonogram plánovaných výziev). Podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov je možné získať vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej predložením v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vyhlásenej RO.

Poznámka: v predchádzajúcom odseku je popísaná iba najbežnejšia forma získania nenávratného finančného príspevku.

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Martin Mojžiš
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.09.2016 16:00
Upravené: 22.06.2020 16:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról