Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier

Názov projektu: Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier

Projekt „Prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier (IS IPC)“ je v realizácií  v rámci Košického samosprávneho kraja od 1. decembra 2018. Realizovaný projekt vznikol na základe pozitívneho hodnotenia pôvodného projektu: „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier1“, ktorý bol realizovaný v rokoch 2016-2018. Uvedený projekt predstavoval pilotný projekt na Slovensku a jeho cieľom bolo zabezpečenie efektívneho výkonu informovania a komunikácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch v regiónoch. Vzniku jednotlivých Informačno-poradenských centier (IPC) vo všetkých krajoch Slovenska, okrem Bratislavského kraja, predchádzalo podpísanie Zmlúv o partnerstve medzi Úradom vlády SR a jednotlivými šiestimi VÚC (NSK, ZSK, TNSK, TTSK, KSK a PSK), resp. Mestom Banská Bystrica. Informačno-poradenské centrum Košického samosprávneho kraja je súčasťou Integrovanej siete informačno-poradenských centier, ktoré zriadil Centrálny koordinačný orgán ako gestor a koordinátor projektu.

IPC aj naďalej, v rámci nového projektu, poskytuje potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie. Okrem toho IPC vedú databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, ktorým posielajú informácie podľa oblastí záujmu, spolupracujú pri príprave a organizácii informačných aktivít, seminárov a školení, vykonávajú prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území kraja, prípadne vykonávajú ďalšie informačné aktivity.

Na základe polročných správ o činnosti sú monitorované a hodnotené zo strany Centrálneho koordinačného orgánu a riadiacich orgánov. V zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 je gestorom IS IPC Centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií ÚPVII. IPC sú podporované z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Od realizácie projektu sa očakáva zvýšenie absorpčnej schopnosti regiónu, plynulejšia implementácia a čerpanie EŠIF, s čo najnižšími neoprávnenými výdavkami.

Správa  o činnosti IPC KSK  k  31.12.2018

Správa  o činnosti IPC KSK  k  30.6.2019

Správa  o činnosti IPC KSK  k  31.12.2019

Správa  o činnosti IPC KSK  k  30.6.2020

Správa  o činnosti IPC KSK  k  31.12.2020

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: IS IPC
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 01.12.2018 13:00
Upravené: 04.02.2021 15:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról