Seminár pre používateľov systému ITMS2014+ (práca s verejnou časťou)

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravili školenie: „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “.

Školenie sa uskutoční dňa 21. júna 2018 (štvrtok) o 8:15 v budove Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66, Košice.

Cieľom školenia je praktický tréning ovládania informačného systému ITMS2014+, ktorý je nevyhnutným nástrojom pri podávaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok ako aj následnú implementáciu projektov z EŠIF.

Na školení budú prezentované aj inovácie, ktoré boli v systéme implementované, a ktoré umožňujú napr. podávať celú žiadosť prostredníctvom elektronickej schránky.  

Vzhľadom na to, že školenie je zamerané na osvojenie si praktických zručností, je potrebné, aby si každý účastník doniesol svoj notebook, ktorý sa dá prihlásiť na sieť wifi.

Prihlásiť sa je možné na : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfakDfTRJDWF8-nYUB_CBy3lh1EVGBF93VBpdYmOHYEsIzl8g/viewform

Po prihlásení prostredníctvom formulára budú prihlásení účastníci rozdelení do školiacich miestností a číslo pridelenej miestnosti im bude oznámené a potvrdené emailom.

Vyplnením a odoslaním formulára dávam Košickému samosprávnemu kraju súhlas  na spracúvanie mojich  osobných údajov za účelom organizácie školenia „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti  prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Košický samosprávny kraj Vaše osobné údaje uchová po dobu implementácie a archivácie projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 11.06.2018 06:00
Upravené: 18.06.2018 10:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról