Podnikateľský plán – základ úspechu (odborný seminár pre podnikateľov)

Skôr ako začnete podnikať, musíte mať jasnú predstavu o tom, čo a ako chcete dosiahnuť. Podnikateľský plán ako strategický dokument sumarizuje údaje, ako získať financie alebo investora, pomôže určiť si priority, správne nastaviť ceny jednotlivých produktov v závislosti od výšky výrobných nákladov v súlade s cieľom podnikania, ktorým je dosahovanie zisku.

Chcete vedieť ako by mal vyzerať dobre spracovaný podnikateľský plán a akých chýb by ste sa mali vyvarovať pri jeho tvorbe? Aké sú základné metódy tvorby cien a faktory, ktoré tvorbu cien ovplyvňujú? Ak áno, prihláste sa čo najskôr!

Na našom odbornom seminári sa ešte dozviete:  

  •  Ako si nastaviť systém plánovania v spoločnosti
  •  Čo by mal obsahovať podnikateľský plán a jeho využitie v praxi
  •  Správne nastavenie tvorby cien 

KEDY?
28. mája 2018 od 13:00 do 17:00 hod.

KDE?
Budova Úradu KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice (2. poschodie, zasadacia miestnosť č. 310)

Pre registráciu vyplňte tento formulár:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXlbH9PxKz-lWok7SJcJMK-6J4sMHLgYtOZDae67COtN-TgA/viewform?usp=sf_link

Ukončenie registrácie: 25. mája 2018 do 12:00 hod.

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?
Mgr. Ing. Kamil Kubík - v súčasnosti pracuje ako odborník pre Európske štrukturálne a investičné fondy v Košickom samosprávnom kraji. Úspešne odkonzultoval vyše 100 projektov so subjektmi z neziskového, verejného a súkromného sektora, ktorým pomáhal pri vypracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je víťazom celoslovenskej súťaže Tatra banky a.s. cez platformu Challengest a je držiteľom viacerých manažérskych certifikátov z oblasti riadenia finančných nástrojov, projektového manažmentu, financií, riadenia procesov a ďalších.

Účasť je bezplatná.

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870. Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

PODMIENKY: 
Účastník musí byť podnikateľ:
-    právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; 
-    spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
-    má sídlo v jednom zo siedmych samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
-    je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Odborný seminár podporujú:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.05.2018 10:44
Upravené: 16.01.2019 15:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról