Informačný seminár Wifi pre teba

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľujú pozvať na Informačný seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP „WIFI pre Teba “

Termín konania: 24.9.2018 (pondelok)

Miesto konania: Budova verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice

 

Program:

11:00 – 11:30      Registrácia účastníkov

11:30 – 11:45      Prezentácia IPC KSK pre EŠIF

11:45- 14:30        Prezentácia k výzve

  • základné informácie, podmienky poskytnutia príspevku
  • vypracovanie vzorovej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v         ITMS2014+
  • vzorové vypĺňanie verejného obstarávania v ITMS2014+

14:30-15:00         Diskusia a osobné konzultácie

 

Prosíme o potvrdenie účasti prostredníctvom online formulára najneskôr do 23.9.2018. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie.

V rámci výzvy sú:

Oprávnení žiadatelia:   obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice).

Oprávnené aktivity:  nákup hardvéru a krabicového softvéru (podrobnejšie informácie o oprávnenosti výdavkov nájdete v časti: Príručka oprávnenosti výdavkov PO7 OPII (príloha

Príručky pre žiadateľa PO7 OPII - DOP Wifi pre Teba)).

Celková alokácia na výzvu:  10  000 000 EUR, maximálna výška na projekt je 15 000 EUR

Termín uzávierky hodnotiaceho kola: 1.kolo 13.11.2018, 2.kolo 13.02.2019 (+ každé 3 mesiace)

Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu predloženia Žiadosti o NFP začaté verejné obstarávanie (ďalej ako „VO“) na zákazky na všetky hlavné aktivity projektu v súlade s Príručkou pre realizáciu verejného obstarávania OPII.

Viac informácií o výzve nájdete na nasledujúcom odkaze: http://www.informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 19.09.2018 06:00
Upravené: 20.09.2018 10:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról