Informačný seminár pre Miestne akčné skupiny k výzve IROP-PO5-SC511/512-2018-28 - Financovanie implementácie stratégie CLLD

Dátum konania: 8.10.2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno poradenským centrom pre EŠIF na Košickom samosprávnom kraji si Vás dovoľuje pozvať na školenie pre miestne akčné skupiny (MAS) k výzvam MAS pre užívateľov.

Čas:                8.10.2019 (Utorok ) o 9:30, školenie bude trvať celý deň

Miesto:          Magistrát mesta Košice, Trieda SNP, 48/A, Košice, 040 11, Malá zasadačka - kapacita 40 ľudí 

Program: 

 

Blok 1

Výzva pre užívateľov

 • Správne vyplnenie vzoru s podrobným vysvetlením a aplikáciou konceptu implementácie, oprávnených výdavkov a pod.
 • Vypĺňanie KZ
 • Podmienky schémy De minimis
 • Test štátnej pomoci
 • Proces prijímania žiadostí, otváracie kolá
 • Povinnosti MAS vo vzťahu k RO
 • Uzatvorenie výziev
 • Komunikácia MAS s potenciálnymi užívateľmi a poskytovanie informácií
 • Zmena a zrušenie výzvy
 • Námietky a revízne postupy
 • Vysvetlenie konfliktu záujmov

 

Blok 2

Podmienky poskytnutia príspevku

Podrobné vysvetlenie podmienok poskytnutia príspevku a ich aplikácie

 • Vysvetlenie príloh výziev a ich náležitostí, ktoré musia obsahovať
 • Zásady správneho zostavenia ŽoPr, definovanie základných náležitostí vo vzťahu ku:
 • Podmienkam poskytnutia príspevku;
 • Merateľných ukazovateľov;
 • Aplikácie výberových kritérií
 • Zostavenie rozpočtu projektu – určenie správnej intenzity;
 • Posudzovanie oprávnenosti navrhovaných aktivít projektu užívateľa (najmä ŠC 5.1.1)
 • Najčastejšie chyby v predkladaní ŽoP na Chod MAS

 

Prosíme o potvrdenie účasti na e-mail: iveta.repaska@land.gov.sk v termíne do 3.10.2019 do 12:00 hod.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 01.10.2019 06:00
Upravené: 07.10.2019 14:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról