Informačný seminár k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP - WIFI pre Teba

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na seminár ktorý sa uskutoční dňa 13. novembra 2019 (streda) v zasadacej miestnosti č. 310, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

Program:

12:30 – 13:00 Registrácia účastníkov
13:00 – 13:20 Prezentácia IPC pre EŠIF Košického samosprávneho kraja
13:20 – 14:50 Prezentácia k výzve (základné informácie, podmienky poskytnutia príspevku)
Identifikované nedostatky pri predkladaní Žiadosti o NFP
Vzorová Žiadosť o platbu v ITMS2014+ a s ňou súvisiace povinnosti
14:50 – 15:00 Prestávka
15:00 – 16:30 Nedostatky pri predkladaní dokladov podľa typu výdavkov a typu ŽoP
Problematika kontroly verejného obstarávania - nedostatky
Diskusia a osobné konzultácie k výzve „WiFi pre Teba“ v rámci ITMS2014+

  

  

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.10.2019 16:55
Upravené: 11.11.2019 09:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról