Chcete pre svoje podnikanie získať verejné financie? Prihláste sa na odborný seminár!

Ak sa potrebujete zorientovať v množstve výziev na nenávratnú finančnú pomoc a neviete, čo od nich očakávať, neváhajte sa prihlásiť na náš seminár!

Čo sa dozviete?

  • ktoré výzvy sú vhodné pre budúcich a začínajúcich podnikateľov
  • kde hľadať aktuálne výzvy
  • s akou terminológiou sa  v žiadostiach o poskytnutie nenávratnej finančnej pomoci stretnete

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Mgr. Ing. Kamil Kubík - odborník pre Európske štrukturálne a investičné fondy, úspešne odkonzultoval vyše 100 subjektov z neziskového, verejného a súkromného sektora a držiteľom manažérskych certifikátov z oblasti riadenia finančných nástrojov, projektového manažmentu, financií a ďalších.

Kedy?

23.8.2018

Nepodnikatelia: 16:00 – 19:00 hod.

Podnikatelia: 16:00 – 20:00 hod.

Kde?

Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1

3. poschodie, miestnosť č. 310

 042 66 Košice

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program a podaktivity 1.7 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

a) fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich

v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

alebo

b) podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky; od vzniku ktorej neuplynuli viac ako 3 roky od registrácie v Obchodnom registri SR, Živnostenskom registri SR alebo inom registri oprávňujúcom na podnikanie;
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
  •  sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Účasť je bezplatná.

Registrujte sa:

Nepodnikatelia

Podnikatelia

Ukončenie registrácie: 21.8.2018

Kapacita odborného seminára je 25 osôb.

Kontakt:

ap.ke@npc.sk

rp.ke@npc.sk

 

Odborný seminár podporujú:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.08.2018 08:00
Upravené: 16.01.2019 15:30