Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dňa 22. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 22.12.2016 V Ý Z V U na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní


Prioritná os:            2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:   2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:        2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Kód výzvy:               IROP-PO2-SC223-2016-14

odkaz na výzvu

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016
Dátum uzavretia: do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 22.12.2016 06:00
Upravené: 23.12.2016 10:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról