Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 06.12.2016 V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Prioritná os:              2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám    
Investičná priorita:    2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry    
Špecifický cieľ:         2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl    
Kód výzvy:               IROP-PO2-SC221-2016-10

odkaz na výzvu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 06.12.2016 06:00
Upravené: 12.12.2016 15:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról