Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 30.11.2016 výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému

Prioritná os:            1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch    
Investičná priorita:   1.1 – Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov    
Špecifický cieľ:        1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému    
Kód výzvy:               IROP-PO1-SC11-2016-11

Oprávnení žiadatelia:
-    samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,
-    Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy,
-    Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy.

Typ výzvy:             otvorená
Dátum vyhlásenia:  30. 11. 2016
Dátum uzavretia:    po vyčerpaní finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, alebo rozhodnutím RO pre IROP o zrušení výzvy.

odkaz na výzvu

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 30.11.2016 06:00
Upravené: 01.12.2016 10:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról