Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!.


Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Oprávnený žiadateľ:


Oprávnenými žiadateľmi sú nasledovné subjekty, ktoré musia spĺňať podmienku byť vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa § 5 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
·  fyzické a právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) Obchodného zákonníka registrované na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov, resp. veľkých podnikateľov 
podnikatelia – fyzické a právnické osoby musia disponovať minimálne 1 účtovnou závierkou za posledné ukončené účtovné obdobie
·  vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  ako poskytovatelia ďalšieho vzdelávania v zmysle §2 ods. 4 predmetného zákona
·  gymnáziá a stredné odborné školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy
· mimovládne neziskové organizácie

Oprávnenými žiadateľmi pre aktivitu podpora vzdelávacích programov na doplnenie základného  a/alebo nižšieho stredného vzdelania (tzv. programy druhej šance) sú:
· stredné školy podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená (úradne overené plnomocenstvo s nemožnosťou ďalšej substitúcie, ak ju zákon neumožňuje) na výkon úkonov viažucich sa ku konaniu o žiadosti.
Poznámka:
Oprávnenými žiadateľmi nie sú inštitúcie podľa §4 ods. 1 písmena c) zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujúce kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacích programoch ktorým si účastník ďalšieho vzdelávania doplňuje, rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu ako predpoklad na výkon odbornej činnosti v súlade s osobitnými predpism.

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 18.1.2017

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 20.3.2017


odkaz na výzvu

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 21.11.2016 06:00
Upravené: 01.12.2016 10:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról