Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Dňa 22. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 22. 12. 2016 V Ý Z V U na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Prioritná os:          2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:      2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Kód výzvy:             IROP-PO2-SC222-2016-13

odkaz na výzvu

Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016
Dátum uzavretia: do vyčerpania finančných prostriedkov

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 22.12.2016 06:00
Upravené: 23.12.2016 10:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról