Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Dňa 21. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 21.12.2016 V Ý Z V U na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Prioritná os:              2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:     2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:          2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Kód výzvy:                 IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

odkaz na výzvu

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 21.12.2016
Dátum uzavretia: 28.02.2017

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 21.12.2016 06:00
Upravené: 22.12.2016 08:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról