Výzva na na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 06.12.2016 V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Prioritná os:            1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch    
Investičná priorita:    1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udrţateľnej regionálnej a miestnej mobility    
Špecifický cieľ:        1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy    
Kód výzvy:               IROP-PO1-SC121-2016-12

odkaz na výzvu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 06.12.2016 06:00
Upravené: 12.12.2016 14:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról