Zverejnený vzor Zmluvy o NFP a Usmernenie č. 1 k výzvam na MŠVVaŠ SR

MŠVVaŠ SR ako SO pre OPII zverejnilo dňa 18.12.2020 aktualizovaný vzor Zmluvy o NFP a vydalo Usmernenie č. 1 k výzvam:

Vzor zmluvy o NFP a Usmernenie č. 1 (s aktualizovanou výzvou a prílohami) sú účinné od 18.12.2020.

Zároveň bola k termínu 17.12. 2020 zverejnená Schéma štátnej pomoci pre dočasnú pomoc na podporu výskumu a vývoja relevantného pre COVID - 19 v znení Dodatku č.1  spolu s Rozhodnutím EK k Dodatku č. 1.

Schéma je dostupná na https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Miroslava Kočanová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.12.2020 08:05
Upravené: 23.12.2020 14:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról