Zverejnenie najčastejšie kladených otázok a informácii k disponibilnej alokácii k výzve na Podporu pracovných miest

V rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01 „Podpora pracovných miest“ boli zverejnené najčastejšie kladené otázky a výška disponibilnej alokácie.

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení najčastejšie kladených otázok k výzve OP ĽZ DOP 2018/3.1.1./01 „Podpora pracovných miest“: https://www.ia.gov.sk/data/files/OP_LZ_DOP_2018_3_1_1_01/FAQ_Podpora_pracovnych_miest.pdf

ako i zverejnenej Informácii pre žiadateľov v rámci výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 „Podpora pracovných miest“ k disponibilnej alokácii určenej na výzvu: https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/informacia-pre-ziadatelov-v-ramci-vyzvy-op-lz-dop-20183.1.101-podpora-pracovnych-miest-k-disponibilnej-alokacii-urcenej-na-vyzvu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy „Podpora pracovných miest“, kód výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01, že v rámci schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP z 2. kola predmetnej výzvy došlo k prekročeniu disponibilnej výšky alokácie určenej na vyčerpanie vo výzve. IA MPSVR SR tak musela pristúpiť k vypracovaniu poradovníka projektov aplikáciou rozlišovacích kritérií a vytvoreniu Zásobníka projektov. 

Žiadateľom, ktorých žiadosti o NFP splnili kritériá pre výber projektov a podmienky odborného hodnotenia, no boli zaradené do Zásobníka projektov, bolo zaslané Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 

IA MPSVR SR  si dovoľuje informovať žiadateľov, že IA MPSVR SR ako SO spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako RO, bude v rámci ukončovania roka 2019 prehodnocovať prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci iných plánovaných výziev a vyzvaní pre Operačný program Ľudské zdroje. Na základe uvedeného je možné predpokladať, že na prelome rokov 2019 a 2020 dôjde k navýšeniu alokácie určenej pre vyššie uvedenú výzvu. 

O tejto skutočnosti budú žiadatelia, ktorým bolo vydané Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, písomne informovaní prostredníctvom informácie o začatí konania o zmene Rozhodnutia o neschválení. Zároveň budú vyzvaní na preukázanie skutočnosti, či žiadosť o NFP spĺňa aj podmienky poskytnutia príspevku, ktoré dovtedy neboli overené. 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 31.10.2019 06:00
Upravené: 31.10.2019 08:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról