Výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) dňa 27.02.2017 zverejnila 19. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Oprávení žiadatelia: subjekty územnej samosprávy (VÚC, obce, nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie), subjekty ústrednej správy, verejnoprávne ustanovizne
Typ výzvy:                    otvorená
Alokácia:                    120 000 000 EUR /60 000 000 EUR subjekty územnej samosprávy/
Text výzvy: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/19-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2017-19/

Oprávnené aktivity:
V rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:
• zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
• modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
• inštalácia systémov merania a riadenia;
• zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
• inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.


Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

• realizácia projektu sa týka verejných budov(okrem budov, kde je poskytovaná sociálna starostlivosť)  , ktoré sa nachádzajú na území jednej obce a, ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona o energetickej hospodárnosti budov, t. j.:
-    administratívny budovy
-    budovy škôl a školských zariadení (s výnimkou budov základných škôl)

• realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy verejnej správy na národnej, resp. lokálnej úrovni preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy,
• opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
• obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B, pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) bez ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy.
• realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovane vo výške minimálne 30 %;
• projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie na využívanie palivovej dendromasy, ako jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami udržateľnosti jej využívania.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 27.02.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról