Výzva na triedený zber komunálnych odpadov bola vyhlásená

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 33. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Dátum vyhlásenia: 29. 11. 2017

Odkaz na dokumentáciu k výzve: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/33-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-ostatnych-regionoch/

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 29.11.2017 06:00
Upravené: 04.12.2017 14:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról