Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci schémy B-light v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko bola vyhlásená

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlásili Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na Schému B-Light v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Termín na predloženie žiadostí: 24. aprila 2017

Schéma B-Light (Beneficiary-Light) je finančná schéma rozvoja malých a stredných podnikov (MSP) zameraná na prepojenie väzieb MSP pôsobiacich v slovensko-maďarských prihraničných regiónoch prostredníctvom podpory spoločných rozvojových projektov MSP so špeciálnym mechanizmom generovania a mentorovania miestnych projektov.

Schéma B-Light bude realizovaná v rámci prvej prioritnej osi Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu jej špecifického cieľa:

Prioritná os 1: Príroda a kultúra

Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie oprávneného územia podpory, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené na nasledujúcom odkaze:

http://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-financny-prispevok-na-schemu-b-light

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 06.04.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:18

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról