Vyšlo usmernenie k výzve Nediskvalifikuj Sa a posunutie termínu uzávierky hodnotiaceho kola

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!

Úpravy vo výzve sa týkajú:

•    posunu termínu uzavretia hodnotiaceho kola č. 2,
•    vypustenia povinnosti preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11 s názvom „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“ formou čestného vyhlásenia v časti 15 žiadosti o NFP, 
•    doplnenia informácií k vydávaniu rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v súlade s § 19 ods. 11 zákona o príspevku z EŠIF, 
•    aktualizácie prílohy č. 3 výzvy - schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania v znení Dodatku č. 2.


Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 21. 8. 2017 - sa mení na 11. 9. 2017


Viac detailov nájdete na tomto mieste:
http://www.minedu.sk/17-08-2017-usmernenie-c-5-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 17.08.2017 06:00
Upravené: 22.08.2017 08:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról