Vyhlásená výzva zameraná na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP: OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22).

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22).

Cieľom zverejnenej výzvy je podpora projektov sociálnej inovácie s cieľom jej komercializácie a uplatnenia na trhu.

Projekty podporované v rámci tejto výzvy musia byť zamerané na uvedenie nových/inovovaných (alebo na inovatívne využitie existujúcich) výrobkov, procesov alebo služieb na trh/u, ktoré zároveň predstavujú sociálnu inováciu. Sociálnou inováciou pre účely tejto výzvy je projekt, ktorého cieľom je inovatívne riešenie spoločenských problémov v oblastiach definovaných vo výzve.

Sociálna inovácia musí byť realizovaná prostredníctvom hospodárskej činnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá spĺňa definíciu mikro-, malého a stredného podniku (MSP) a ktorá realizuje svoj projekt na území SR okrem Bratislavského kraja.

V rámci výzvy budú podporované projekty zamerané na sociálne inovácie realizované v prostredí MSP nad rámec povinností, ktoré im vyplývajú z právnych aktov a právnych predpisov SR a EÚ. Sociálna inovácia, ktorá má byť predmetom uvedenia na trh (komercializácie), musí mať najneskôr k ukončeniu realizácie aktivít projektu preukázateľne zabezpečenú prevádzkyschopnosť, resp. byť etablovaná do interných procesov žiadateľa.

K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 4 500 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 30. 8. 2019

Typ výzvy: otvorená

Odkaz na bližišie informácie k Výzve: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/30-8-2019-v%C3%BDzva-zameran%C3%A1-na-podporu-realiz%C3%A1cie-soci%C3%A1lnych-inov%C3%A1ci%C3%AD-v-prostred%C3%AD-msp-k%C3%B3d-opvai-mhdp2019311-331-22/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 03.09.2019 06:00
Upravené: 06.09.2019 09:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról