Vyhlásená výzva na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 23. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Dátum vyhlásenia: 26. 05. 2017

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 5 000 000 EUR

Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 31.7.2017

Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 31.10.2017

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi výlučne: - Subjekty územnej samosprávy, a to výlučne: obce a združenia obcí , - MV SR – okresné úrady, (ďalej len „MV SR – okresné úrady“) - MŽP SR (ďalej len „MŽP SR“).

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. 
V rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:

B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. 
V rámci uvedenej aktivity sa podporuje: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov, t.j.: a) obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích zásobníkov) (ďalej len „záhradné kompostéry“ alebo „kompostéry“) na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach, nachádzajúcich sa na území realizácie projektu. Písm. a) je relevantné pre oprávnených žiadateľov, ktorými je obec, resp. združenie obcí. Žiadateľ je povinný poskytnúť kompostéry obstarané v rámci realizácie projektu obyvateľom, resp. domácnostiam nachádzajúcim sa na území realizácie projektu za účelom predchádzania vzniku BRKO.

Žiadateľ je povinný poskytnúť kompostéry bezodplatne. 
Forma a spôsob poskytnutia kompostérov je v kompetencii žiadateľa (napr. zmluva výpožičke, zápisnica s protokolárnymi prebratiami a pod.). 
Vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a bude slúžiť na vlastné potreby. O skutočnosti, že vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a bude slúžiť na vlastnú potrebu domácnosti upovedomí žiadateľ predmetné domácnosti. 

b) obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO vzniknutého pri údržbe zelene na pozemkoch vo vlastníctve oprávneného žiadateľa, resp. obcí tvoriacich predmetné združenie obcí. Písm. b) je relevantné pre všetkých oprávnených žiadateľov. 
Vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a bude slúžiť na vlastné potreby oprávneného žiadateľa. 
Spoločné ustanovenia pre oprávnenú aktivitu (písm. a) a b)) Obstaraný majetok ostane vo vlastníctve prijímateľa minimálne počas doby realizácie projektu a 5 rokov po ukončení realizácie projektu. 
Uvedené nebráni náhrade kompostérov za nové v prípadoch ich znehodnotenia. Žiadateľ je povinný preukázať potrebu, resp. nevyhnutnosť obstarania kompostérov, najmä v nadväznosti na už zavedený iný environmentálny spôsob nakladania s BRKO, ktorý realizuje. 
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca.

Odkaz na dokumentáciu k výzve: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/23-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-podporu-predchadzania-vzniku-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov/

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 26.05.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 14:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról