Vyhlásená výzva na čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť

Na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01.

Na stránke https://www.minedu.sk/762018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zakladnej-skole-oplz-po12018dop111-01/

  bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01.

Oprávnení žiadatelia:

  • Základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Zriaďovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu- (obec, okresný úrad v sídle kraja, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická alebo fyzická osoba)

Oprávnená cieľová skupina:

· žiaci základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

· pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl podľa zákona č.317/2009 Z. z.

Oprávnené aktivity:

  1. Typ aktivity: tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie, prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
  2. Typ aktivity: podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností
  3. Riadenie/koordinácia projektu

 

Termíny uzávierky: 1.kolo - 10.07.2018, 2. kolo -  25.09.2018

Výška žiadosti o NFP: 50 000-200 000 EUR

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že MŠVVaŠ SR v spolupráci so sieťou IPC  organizuje informačné semináre k výzve, ktoré sa uskutočnia:

11. 06. 2018    Žilina (Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja Komenského 48, 011 09 Žilina)

12. 06. 2018    Prešov (Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 08001 Prešov, veľká zasadačka  II. poschodie)

15. 06. 2018    Banská Bystrica  (Veľká sála na 1. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici  Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica)

Informačný seminár je len pre prihlásených účastníkov.

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁRE prostredníctvom online formulárov:

Žilina do 7.6. 2018 https://docs.google.com/forms/d/1dgsWe0gH5vYxpqkSfVUxJwtsRgVIQKjvDX3cTJjXwz4/viewform?ts=5b10ea69&edit_requested=true

Prešov do 11.6.2018 https://docs.google.com/forms/d/1Cv_oMqbc_a8VC35VaqxdtS60GV1vmz85E0aNAhIIFho/viewform?edit_requested=true

Banská Bystrica do 10.6.2018 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWuzqR27exDOOj-PhhcoIUbOpa-XBTvotMEpvreqXs7oixiQ/viewform

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 08.06.2018 06:00
Upravené: 11.06.2018 10:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról