Vyhlásená prvá výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlásili prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:

PO1 - Príroda a kultúra - uzavretá dňa 3. Novembra 2016

    Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO2 - Posilnenie cezhraničnej mobility - Termín na predloženie žiadostí: 3. novembra 2017

    Špecifický cieľ 2.1: Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice
    Špecifický cieľ 2.2.1: Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb
    Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie cezhraničných logistických služieb

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti - uzavretá dňa 3. Novembra 2016

    Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 67 475 822 EUR.

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie oprávneného územia podpory, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí o FP ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené v Príručke pre žiadateľa.

Výzvu a všetky súvisiace dokumenty si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 10.03.2017 06:00
Upravené: 07.06.2017 15:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról