Vydané aktualizácie v rámci výziev z IROP

Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené aktualizácie.

A.Aktualizácia č. 6  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11.

 

B.Aktualizácia č. 6  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.

 

C.Aktualizácia č.5výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

 

D.Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

 

E.Aktualizácia č.4k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

 

       F. Aktualizácia č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14 

        G. Aktualizácia č.5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

 

         H. Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22.

 

          I.Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

 

          J. Aktualizácia č.5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

 

 

Informácie sú dostupné na adresách:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12803

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12804

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12805

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12806

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12807

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12808

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12809

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12810

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12811

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12812

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 23.04.2018 06:00
Upravené: 24.04.2018 09:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról