SIEA ako SO pre OP KŽP zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 61. výzva, 2. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Životné prostredie, zverejnila zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-61, zameranej na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE, 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 10.02.2021 08:00
Upravené: 16.02.2021 13:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról