SIEA ako SO pre OP KŽP zverejnilo dokument Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.2.1 OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 18.februára 2021 vydala metodický dokument Preukazovanie plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov špecifického cieľa 4.2.1 OP KŽP.

Cieľom dokumentu je definovať spôsob preukazovania dosahovania cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov, k plneniu ktorých sa prijímateľ zaviazal v Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/preukazovanie-plnenia-hodnot-meratelnych-ukazovatelov-specifickeho-ciela-4-2-1-op-kzp/

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 18.02.2021 07:00
Upravené: 22.02.2021 07:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról