SIEA ako SO pre OP KŽP uverejnila zoznam schválených ŽoNFP - 60. výzva, 2. hodnotiace kolo

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP, zverejnila zoznam schválených ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60, zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW v rámci 2. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete na https://www.op-kzp.sk v časti  Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 10.02.2021 08:00
Upravené: 16.02.2021 13:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról