Predbežný prieskum záujmu o účasť na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam:

- OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 - Aktivizácia a podpora mladých NEET

Štruktúra každého informačného seminára bude pozostávať z:

  • prezentácie a výkladu základného rámca výzvy (oprávnenosť žiadateľa, cieľová skupina, oprávnenosť aktivít výzvy, časová oprávnenosť a iné), 
  • výkladu Príručky pre žiadateľa
  • prezentácie často kladených otázok a jasného definovania odpovedí,
  • diskusie s komunikátormi predmetnej výzvy k praktickým príkladom z praxe;

Miesto a termín konania bude Implementačná agentúra MPSVR SR komunikovať, v prípade dostatočného záujmu o informačný seminár prostredníctvom Aktualít po ukončení prieskumu.

V prípade záujmu o účasť zašlite predbežnú žiadosť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk v termíne do 10. 10. 2017. Prosím, uveďte meno, priezvisko účastníkov, názov organizácie, názov výzvy, o ktorú máte záujem. K žiadosti o účasť môžete pripojiť aj Vaše podnety k okruhom tém na diskusiu, otázky k vyhláseným výzvam a príklady z praxe, ktoré potrebujete s komunikátormi predmetných výziev konzultovať. Odpovede na otázky Vám budú zodpovedané aj prostredníctvom e-mailu. 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 21.09.2017 06:00
Upravené: 02.10.2017 09:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról