Oznam o zverejnení výzvy s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59

Na webovom sídle www.mpsr.sk bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59.

Hlavným zameraním výzvy je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb predovšetkým prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklistických komunikácií, doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a budovania prvkov upokojovania dopravy. Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, charakter výzvy je otvorená, pričom hodnotiace kolá sú stanovené v intervale 3 mesiace. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 16 349 708 EUR (zdroj EÚ).

Tlačová správa

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.08.2020 09:35
Upravené: 06.08.2020 09:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról