OP KŽP: Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – v rámci výziev č. 18., 28. a 42.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 8. 1. 2021 zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP v rámci nasledovných výziev:

  • OPKZP-PO2-SC211-2017-18 - zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov, v rámci 16. hodnotiaceho kola,
  • OPKZP-PO1-Info-2017-28  -  zameranej na informačné aktivity, v rámci 7. hodnotiaceho kola,
  • OPKZP-PO2-SC211-2018-42 - zameranej na informačné programy, v rámci 5. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete v časti: Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr, Miroslava Kočanová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 12.01.2021 09:00
Upravené: 13.01.2021 09:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról