MŽP SR ako RO pre OP KŽP zverejnilo zoznam schválených a neschválených ŽoNFP – 22. výzva, 12. hodnotiace kolo

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len OP KŽP), zverejnilo dňa 9.2.2021 zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22, zameranej na dobudovanie sústavy Natura 2000 – realizácia schválených dokumentov starostlivosti, v rámci 12. hodnotiaceho kola.

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP nájdete na https://www.op-kzp.sk v časti Projekty/Zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 09.02.2021 08:00
Upravené: 16.02.2021 13:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról