Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.2

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizovanú verziu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach – verzia 3.2 (ďalej len „Inštrukcia“), platnú od 01. 03. 2021, ktorú nájdete na:

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/instrukcia-k-urceniu-podniku-v-tazkostiach/.

Aktualizáciou došlo predovšetkým k:

  • doplneniu výnimky z aplikovania podmienky nebyť podnikom v ťažkostiach v súlade so zmenou nariadenia ERDF (podmienka sa v podmienkach OP KŽP neaplikuje v prípade výziev de minimis podporených z ERDF fondu),
  • doplneniu pravidla, že podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach sa overuje len v prípadoch, ak sa podporuje hospodárska činnosť tohto podniku,
  • úprave ustanovení pre posúdenie podniku v ťažkostiach v prípade podniku, ktorým je fyzická osoba podnikateľ, ktorá uplatňuje paušálne výdavky sadzbou z príjmov,
  • doplneniu ustanovení pre posúdenie podniku v ťažkostiach v prípade podniku, ktorým je fyzická osoba podnikateľ, ktorá vedie daňovú evidenciu,
  • úprave momentu pre posúdenie referenčného (účtovného) obdobia, ktoré sa má vziať do úvahy pri hodnotení znakov podniku v ťažkostiach (momentom je predloženie ŽoNFP, účinnosť zmluvy o NFP alebo iný termín, ktorý osobitne stanoví Poskytovateľ),
  • formálnym a upresňovaním úpravám

Zmeny v Inštrukcii oproti verzii 3.1 sú zachytené formou sledovania zmien.

Inštrukcia v znení verzie 3.2 sa stáva pre žiadateľov záväznou v prípade, že sa na túto verziu odvoláva konkrétna výzva.

 

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Mgr. Ing. Slavomíra Mareková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 01.03.2021 08:00
Upravené: 03.03.2021 08:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról