Informácia o zostatku alokácie do ďalšieho kola výzvy pre zelenú infraštruktúru v mestách a mestských oblastiach

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC431-2017 podľa územnej príslušnosti k 14.08.2017

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 16 245 461 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 4 711 525 Eur a územie MFO 11 533 936 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

viac informácii nájdete na tomto odkaze:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12001

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 16.08.2017 06:00
Upravené: 16.08.2017 22:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról