Aktuálne zverejnené informácie OP II

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk nasledovné aktuality a dokumenty:

  •   Graf so stavom finančnej alokácie k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 s údajmi k termínu uzavretia 5. hodnotiaceho kola k 30. 6. 2020

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/

  •   Graf so stavom finančnej alokácie k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23 s údajmi k termínu uzavretia 1. hodnotiaceho kola k 30. 6. 2020

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1322020_vyzva_23_horna_nitra/

  •   Oznam o aktuálne vyhlásenej Výzve na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP predložených klastrovými organizáciami v oblasti podpory sieťovania podnikov - v časti „Aktuality

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/aktuality/

  •   Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26 - v časti „Aktuality“

https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka-na-infoseminar-k-vyzve-26-1472020-snina/

  •   Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27 - v časti „Aktuality“

https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka-na-infoseminar-k-vyzve-c-27-1372020-lucenec/

  •   Schéma na podporu sieťovania podnikov v znení dodatku č. 1 - v časti „Dokumenty/ Schémy“

https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

  •   Schéma na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie v znení dodatku č. 2 - v časti „Dokumenty/ Schémy“

https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra Logo Košického samosprávneho kraja

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 07.07.2020 09:00
Upravené: 07.07.2020 09:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról