Aktuality

09.10.2017

Aktualizovaná verzia indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017 v rámci operačného programu Ľudské zdroje

       
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017.
 
06.10.2017

Oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 2. hodnotiaceho kola

       
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 2. hodnotiaceho kola:
 
04.10.2017

Informačno - poradenské centrum pre EŠIF na KSK hľadá príklady úspešných projektov

       
Informačno-poradenské centrum na KSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície SR pri príprave svojej informačnej kampane o prostriedkoch z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) hľadá príklady dobrej praxe – príklady projektov, ktoré Vaša obec, mesto, nezisková organizácia, univerzita alebo podnik zrealizovali z prostriedkov štrukturálnych fondov v tomto alebo v minulom (2007-2013) programovom období.
 
02.10.2017

Zverejnenie informácií týkajúcich sa aktuálnych výziev pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (OP RH 2014 – 2020) na webovej stránke MPRV SR

       
Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení informácií týkajúcich sa aktuálnych výziev pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (OP RH 2014 – 2020) na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020 :
 
29.09.2017

Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch bola vyhlásená

       
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy