Aktuality

01.06.2017

Mestá a obce už môžu nájsť informácie o fondoch EÚ v prehľadnej publikácii

       
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil a vydal publikáciu pod názvom: „Mestá, obce a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“.
 
30.05.2017

V rámci výziev z operačného programu Výskum a inovácie boli zverejnené nové dokumenty a informácie

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:
 
26.05.2017

Vyhlásená výzva na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

       
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 23. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
 
25.05.2017

Usmernenie pre prijímateľov k predkladaniu zoznamu študentov učiteľských fakúlt absolvujúcich pedagogickú prax

       
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Usmernenie pre prijímateľov k predkladaniu zoznamu študentov učiteľských fakúlt absolvujúcich pedagogickú prax.
 
22.05.2017

Výzva na na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú bola vyhlásená

       
Dňa 22. 5. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená VÝZVA z Integrovaného regionálneho operačného programu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról