Aktuality

07.03.2017

Infoseminár k výzve na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

       
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia
a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF na KSK Vás pozývajú na:

INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20
zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla
 
01.03.2017

Výzva na podporu inovácií v priemyselnom výskume a experimentálnom vývoji

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo dňa 1. marca 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).
 
27.02.2017

Výzva na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

       
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) dňa 27.02.2017 zverejnila 19. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadostí o NFP) zo zdrojov tohto operačného programu v rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
 
23.02.2017

Infoseminár k implementácii projektov a realizácii verejného obstarávania pre prijímateľov a žiadateľov o nenávratný finančný príspevok

       
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Košický samosprávny kraj organizuje Informačný seminár k implementácii projektov a realizácii verejného obstarávania v rámci projektov pre prijímateľov a žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2017 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi o 13:00 hodine.
 
22.02.2017

Najčastejšie kladené otázky Integrovaný regionálny operačný program

       
na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené dokumenty so zoznamom najčastejšie kladených otázok k výzvam z operačného programu IROP.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy