Aktuality

06.10.2017

Oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 2. hodnotiaceho kola

       
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 2. hodnotiaceho kola:
 
04.10.2017

Informačno - poradenské centrum pre EŠIF na KSK hľadá príklady úspešných projektov

       
Informačno-poradenské centrum na KSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície SR pri príprave svojej informačnej kampane o prostriedkoch z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) hľadá príklady dobrej praxe – príklady projektov, ktoré Vaša obec, mesto, nezisková organizácia, univerzita alebo podnik zrealizovali z prostriedkov štrukturálnych fondov v tomto alebo v minulom (2007-2013) programovom období.
 
02.10.2017

Zverejnenie informácií týkajúcich sa aktuálnych výziev pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (OP RH 2014 – 2020) na webovej stránke MPRV SR

       
Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení informácií týkajúcich sa aktuálnych výziev pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (OP RH 2014 – 2020) na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020 :
 
29.09.2017

Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch bola vyhlásená

       
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.
 
29.09.2017

Výzva zameraná na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru bola vyhlásená

       
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 29. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról