Aktuality

05.06.2017

Informačno-poradenské centrum KSK spoluorganizuje Seminár k výzvam, zameraným na obce s prítomnosťou MRK

       
Ministerstvo vnútra, ako sprostredkovateľský orgán pre OP Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Košický samosprávny kraj pripravuje 9. júna 2017 informačný seminár o výzvach, vyhlásených v rámci prioritných osí 5. „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít" a 6. „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ operačného programu Ľudské zdroje. Seminár sa uskutoční v priestoroch Verejnej knižnice Jana Bocatia, Hviezdoslavova 5 v Košiciach od 8:30 do 12:30. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5.6.2017
 
01.06.2017

Mestá a obce už môžu nájsť informácie o fondoch EÚ v prehľadnej publikácii

       
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil a vydal publikáciu pod názvom: „Mestá, obce a fondy EÚ na roky 2014 – 2020“.
 
30.05.2017

V rámci výziev z operačného programu Výskum a inovácie boli zverejnené nové dokumenty a informácie

       
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:
 
26.05.2017

Vyhlásená výzva na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

       
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 23. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
 
25.05.2017

Usmernenie pre prijímateľov k predkladaniu zoznamu študentov učiteľských fakúlt absolvujúcich pedagogickú prax

       
MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Usmernenie pre prijímateľov k predkladaniu zoznamu študentov učiteľských fakúlt absolvujúcich pedagogickú prax.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2016 14:16
Upravené: 30.11.2016 10:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy