Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Logo IPCInformačno-poradenské centrum  pre Európske štrukturálne a investičné fondy Košického samosprávneho kraja ako súčasť Integrovanej siete informačno-poradenských centier, poskytuje bezplatne svoje služby nepretržite od 1.septembra 2016. Bezplatné poradenstvo je zamerané na osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci. IPC pre EŠIF informuje podľa oblastí záujmu, pripravuje a organizuje informačné aktivity, semináre a školenia, vykonáva prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území Košického samosprávneho kraja a zároveň buduje databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy.

IPC pre EŠIF poskytuje informácie o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom námornom a rybárskom fonde. Výnimku tvorí Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, o ktorom IPC nebude poskytovať informácie.

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailovou formou.

Úradné hodiny
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:30
Piatok 7:30-14:30

Kontakt:
Úrad Košického samosprávneho kraja
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Doručovacia adresa:
Námestie maratónu mieru 1
042 66, Košice

Sídlo:
Strojárenská 3,  5. podlažie, 4. poschodie
042 66, Košice
Web: https://ipc.vucke.sk

Email: ipc@vucke.sk

Odbor projektov a investícií

Referát informačno-poradenského centra pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)

meno                             pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Miroslava Kočanová vedúca referátu 055 7268 427 508, Strojárenská 3 miroslava.kocanova@vucke.sk
Mgr. Ing. Slavomíra Mareková referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra 055 7268 408 508, Strojárenská 3 slavomira.marekova@vucke.sk
Ing. Stanislav Malecký referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra 055 7268 407 516, Strojárenská 3 stanislav.malecky@vucke.sk

Logo Európskeho fondu regionálneho rozvoja Logo Operačného programu technická pomoc Logo Informačno-poradenského centra 

Operačný program Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020 bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Autor/zdroj: IS IPC
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 13.09.2016 14:00
Upravené: 02.02.2021 10:16