Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Logo IPCKošický samosprávny kraj  vytvoril k 1. septembru 2016 Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej aj IPC pre EŠIF), ktoré je začlenené v Organizačnej štruktúre Úradu Košického samosprávneho kraja v rámci Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia.  Zriadené informačno-poradenské centrum je súčasťou Integrovanej siete informačno-poradenských centier, ktoré zriadil Centrálny koordinačný orgán ako gestor a koordinátor v rámci projektu podporeného operačným programom Technická pomoc 2014-2020, ktorý bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Úlohu Centrálneho koordinačného orgánu plní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

IPC pre EŠIF poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom, žiadateľom a prijímateľom pomoci. Buduje databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, informuje podľa oblastí záujmu, pripravuje a organizuje informačné aktivity, semináre a školenia, vykonáva prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území Košického samosprávneho kraja.

IPC pre EŠIF poskytuje informácie o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom námornom a rybárskom fonde. Výnimku tvorí Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, o ktorom IPC nebude poskytovať informácie.

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailovou formou.

Úradné hodiny
Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-16:30
Štvrtok 7:30-15:30
Piatok 7:30-14:30

Kontakt:
Úrad Košického samosprávneho kraja
Informačno-poradenské centrum pre EŠIF

Doručovacia adresa:
Námestie maratónu mieru 1
042 66, Košice

Sídlo:
Strojárenská 3,  5. podlažie, 4. poschodie
042 66, Košice
Web: https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/regionalny-rozvoj/informacno-poradenske-centrum-esif/

Email: ipc@vucke.sk

Referát informačno-poradenského centra

meno                             pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
         
         
Mgr. Ing. Kamil Kubík poverený riadením Referátu Informačno-poradenského centra pre EŠIF 055 6196 675 508, Strojárenská 3 kamil.kubik@vucke.sk

 

 

 

 

Autor/zdroj: Mgr. Martin Mojžiš
Zverejnil: Mgr. Ing. Kamil Kubík
Vytvorené: 13.09.2016 14:00
Upravené: 14.11.2018 15:38