Rámcovy návrh CP 2022/2023

Návrh rámcového Cestovného poriadku ŽSR na obdobie platnosti 2022/2023 (platný od 11. decembra 2022).
Železničné trate v Košickom samosprávnom kraji, na ktorých je prevádzkovaná regionálna osobná železničná doprava:

Zdroj: Železnice Slovenskej republiky

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať na poštovú adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu
Sekcia marketingu
Rožňavská 1
832 72 Bratislava

Prostredníctvom internetového formuláru https://www.zssk.sk/zakaznicke-podania/

Občania môžu zasielať svoje pripomienky k návrhu rámcového Cestovného poriadku ŽSR na obdobie platnosti 2022/2023 do 05. 07.2022 aj na mailovú adresu miroslav.fazekas@vucke.sk

Informácie o osobnej železničnej doprave uverejňuje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na stránke www.slovakrail.sk

Všeobecné informácie k plánovanému GVD 2022/2023:

  • Rámcový návrh obsahuje prvotnú implementáciu Plánu dopravnej obslužnosti Slovenskej republiky v železničnej doprave, ktorý bol schválený MDaV SR dňa 31.3.2022.
  • V dôsledku uvedenej implementácie dochádza k zmene časových polôh vlakov diaľkovej dopravy, s ktorými úzko súvisia zmeny realizované na linkách nižšieho segmentu (Rex, Os).
  • Na väčšine tratí východného Slovenska je v rámcovom návrhu predpokladané uplatňovanie taktového (periodického) cestovného poriadku.


Košický samosprávny kraj spoločne s organizátorom IDS Východ spracoval prehľad najzásadnejších zmien, ktoré sú rozčlenené podľa jednotlivých železničných tratí v KSK:

Trať 160 Košice – Plešivec (– Zvolen):
•    Navrhnuté je posilnenie rýchlikov jazdiacich na trase Košice – Zvolen a späť na interval 120 minút.
•    V návrhu dochádza k zmene časovej polohy vlakov Košice – Moldava nad Bodvou mesto – príchod do Košíc v nepárnu hodinu a 59. minútu a odchod v párnu hodinu a 25. minútu.

Trať 169 Košice – Hidasnémeti:
•    Bez významnejšej zmeny oproti súčasnému stavu.

Trať 173 Červená Skala – Margecany:
•    Prevádzkový koncept vlakov je obdobný ako po 2. zmene GVD 2021/2022 platnej od 12. 6. 2022.

Trať 180 Košice – Poprad-Tatry (– Žilina):
•    Dôjde k zrušeniu zastavovania rýchlikových/expresných spojov jazdiacich na trase Košice – Bratislava a späť v ŽST Margecany. Táto stanica by mala podľa návrhu vytvárať taktový uzol iba pre vlaky regionálnej/prímestskej dopravy.

Trať 188 Košice – Prešov – Lipany – Plaveč:
•    Dôjde k posilneniu dopravy a celkovej zmene konceptu vlakov v úseku Lipany – Prešov – Kysak – Košice, čo značne zlepší dopravné spojenie medzi oboma krajskými mestami. Súčasťou uvedenej zmeny je vedenie tzv. pásmových vlakov kategórie Rex v úseku Košice – Prešov len s jedným zastavením v Kysaku, a následne v úseku Prešov – Lipany s obsluhou všetkých nácestných staníc a zastávok. Doplnok k týmto vlakom predstavujú osobné vlaky vedené na relácii Prešov – Košice – Čierna nad Tisou so zastavením všade.
•    S navrhovanými zmenami súvisí (v porovnaní so súčasným stavom) posun príchodu ranného osobného vlaku z Lipian a Sabinova do Prešova zo 7:24 h na 7:38 h.
•    Vytvorením navrhovaného taktového uzla v celú párnu hodinu v Starej Ľubovni a v rovnakú hodinu aj v Lipanoch dôjde k nemožnosti prepojenia Lipian a Starej Ľubovne prostredníctvom systému nadväznej prímestskej autobusovej dopravy.
•    Plánovaným zrušením nočného rýchlika z Prešova do Bratislavy stratí krajské mesto svoje jediné priame diaľkové spojenie s hlavným mestom.

Trať 190 Košice – Čierna nad Tisou – Čop
•    Väčšina vlakov je vedená na relácii Čierna nad Tisou – Košice – Prešov.

Trať 191 Michaľany – Humenné (– Łupków)
•    Došlo k zjednoteniu časových polôh vlakov na linke Trebišov – Michaľany.

Autor/zdroj: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD./ŽSR
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 08.01.2021 14:28
Upravené: 30.06.2022 07:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine