Žiadosť o zmenu cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy


Uveďte meno, názov organizácie

Požiadavka sa týka:


Uveďte - číslo existujúcej linky a číslo spoja (hľadajte na www.cp.sk) alebo východiskovú a prípadne cieľovú zastávka a čas odchodu a prípadne čas príchodu; v prípade nového spoja uviesť „Nový spoj“


Predpokladaný počet osôb, ktorých sa požiadavka týka


Uveďte - navrhovaný stav: čas odchodu a príchodu, trasa, zachádzka; rozsah prevádzky: pracovné dni - dni školského vyučovania - dni školských prázdnin - soboty - nedele a štátne sviatky - iné

Kontakt na žiadateľa

 
Spracovanie osobných údajov
Košický samosprávny kraj ako Prevádzkovateľ osobných údajov spracúva osobné údaje uvedené v Žiadosti o zmenu cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, v súlade s ustanovením čl. 6 ods.1 písmeno c) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj o právach dotknutých osôb, najmä právo na výmaz osobných údajov, právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov a právo podať podnet, alebo sťažnosť na spracúvanie osobných údajov nájdete v Zásadách spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Košickom samosprávnom kraji, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Košického samosprávneho kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.05.2021 16:54
Upravené: 01.06.2021 11:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról