Program 2015

 

Odborný program konferencie:

24. 6. 2015

8:00 – 9:00 Prezentácia účastníkov
9:00 – 9:30 Otvorenie konferencie, príhovory hostí
9:30 – 10:30 Zameranie konferencie na nosné témy, ktoré majú prispieť k budovaniu a rozvoju Regiónu Východné Slovensko podľa strategických materiálov „Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020“ a „Rozvoja verejnej osobnej dopravy“ v nasledujúcich hlavných prezentáciách:

Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do 2020
JUDr. Denisa Žiláková, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia riadenia projektov, OPD

Stratégia rozvoja železničnej dopravy
Ing. Jiří Kubáček, CSc., Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy a dráh

Stratégia rozvoja budovania ciest v SR
Mgr. Michal Halabica, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Koncepcia funkčných regiónov v stratégii rozvoja dopravy
Lothar Zeller, Kristian Duus, Patrizia Fagiani, JASPERS

Implementácia integrovaných územných investícií
Jaroslaw Waszkiewicz, Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja, Poľsko

Prepojenie cezhraničných regiónov integrovaným systémom: osvedčené praktiky a budúce aktivity
Peter Kiss-Parciu, Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, Maďarsko

Cesta budúcnosti: Prepravný systém a udržateľná infraštruktúra
Pascal Tebibel, Colas SA, Francúzsko

10:30 – 11:00 prestávka

11:00 – 12:30 Hlavé prezentácie

Regionálny kontext a analytické východiská stratégie rozvoja dopravy mesta Košice
Ing. Jan Kašík, NDCON, s.r.o., Praha

Význam letiska Košice ako vstupnej brány na východné Slovensko
Ing. Tomáš Jančuš, Ing. Štefan Fedák, Ing. Juraj Toth, Letisko Košice, a. s.

Via Carpatia – Cesta budúcnosti
Ing. Julianna Orbán Máté, PhD., EZÚS Via Carpatia

Stratégia integrácie verejnej osobnej dopravy pri budovaní „Regiónu Východné Slovensko“
Ing. Ladislav Olexa, PhD., Košický samosprávny kraj

12:30 – 14:00 Obed

14:00 – 16:00 Odborné prednášky

Sekcia: Cestná doprava - dopravná infraštruktúra, perspektívne systémy riadenia dopravy a kvalita služieb.
Predsedajúci: doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD., Ing. Vladimír Kozák

Doprava a urbanistický rozvoj mesta z pohľadu nového územného plánu mesta Košice
Ing. Karol Iglódy, Ing. Júlia Kolesárová, Magistrát mesta Košice

Cestná infraštruktúra mesta Prešov
Ing. Štefan Kužma, Ing. Miroslav Širgel, Mestský úrad v Prešove

Cesty I. triedy v regióne Východné Slovensko
Ing. Gabriela Mareková ,Slovenská správa ciest, IVSC, Košice

Zdroje EÚ pre oblasť dopravnej infraštruktúry Košického samosprávneho kraja
Ing. Dana Alezárová, Ing. Peter Restei, Košický samosprávny kraj

Hluk ako jeden z faktorov trvale udržateľného rozvoja dopravných systémov
Ing. Renáta Feriancová, Avekol, s. r.o., Žilina

Geosyntetické materiály a ich použitie v dopravnom staviteľstve
Ing. Slávka Harabinová, PhD., Technická univerzita v Košiciach

14:00 – 16:00 Odborné prednášky

Sekcia: Železničná doprava a infraštruktúra - modernizácia koľajovej dopravy regiónoch a kvalita služieb.
Predsedajúci: doc. Ing. Ján Mandula, PhD., doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Rozvojové aktivity ZSSK v regióne „Východného Slovenska“
Ing. Michal Vereš, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Bratislava

Stratégia ŽSR
Ing. Peter Šišolák, Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Nízke protihlukové clony a koľajové absorbéry hluku - environmentálna zodpovednosť za stavbu dráhy
Jan Eisenreich, Prokop Rail, a. s., Plzeň

Stratégia znižovania hluku v okolí električkových tratí
Ing. Eva Panulinová, PhD., Technická univerzita v Košiciach

Účinnosť dopravno-politických opatrení vo verejnej osobnej doprave
Ing. Danka Harmanová, CSc., Ing. Lenka Černá, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Možnosti zvýšenia kapacity železničnej infraštruktúry spájajúcej dvojmestie Košice - Prešov
doc. Ing. Jozef Gašparík PhD., Ing. Martin Halás PhD., Ing. Vladimír Ľupták, Žilinská univerzita v Žiline

Uplatnenie B2C v osobnej železničnej doprave v Slovenskej republike
Ing. Eva Brumerčíková, PhD., doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., Ing. Lenka Černá, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Metodika hodnotenia štandardov kvality v regionálnej osobnej železničnej doprave
Ing. Lumír Pečený, PhD., Ing. Pavol Meško, PhD., Ing. Janka Lalinská, PhD., Ing. Martin Ľoch, Žilinská univerzita v Žiline

Zdržanie električiek na okružnej križovatke v Košiciach
doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD., Technická univerzita v Košiciach

Meranie hluku od železničnej dopravy vo vzťahu k požiadavkám TSI Hluk v Košickom kraji
Ing. Ján Urda, Ing. Tomáš Závodský, ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc v Žiline, PhD.; doc. Ing. Ján Mandula, PhD., Technická univerzita v Košiciach v Košiciach

14:00 – 16:00 Odborné prednášky

Sekcia: Integrovaná doprava a logistika - inštitucionálna podpora, financovanie IDS, skúsenosti z budovania IDS v zahraničí.
Predsedajúci: prof. Ing. Jozef Gnap PhD., Ing. Ladislav Olexa, PhD.

IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie, príprava a priebeh
Ing. Jiří Pelc, SUDOP Brno, a. s.

Moderný dispečersko-riadiaci systém v doprave
Marián Chovanec, TransData, s.r.o., Žilina

Modernizácia vozidlového parku električiek v SR
Ing. Viliam Šestina, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Tarifný a odbavovací systém IDS Moravskoslezského kraja ODIS – realita v roku 2015
Ing. Aleš Stejskal, Koordinátor ODIS s.r.o., Ostrava

Ako vytvoriť regionálny integrovaný dopravní systém novej generácie
Ing. Michal Petrtýl, CSC Computer Sciences, s. r.o., Praha

16:00 – 16:30 prestávka

Dopravný model obsluhy územia verejnou dopravou Košice - U. S. Steel – Moldava nad Bodvou
Ing. Igor Ripka, PhD., IRDATA, s. r. o., Bratislava

Návrh tvorby tarify pre IDS v Košickom kraji a jej dopady realizácie stavby
Ing. Marián Gogola, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Potreba zjednotenie a obnovy tarifného a informačného systému pre budúci Integrovaný dopravný systém východoslovenského funkčného regiónu
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Konštrukcia cien cestovných lístkov pre IDS Košického samosprávneho kraja
Ing. Bibiána Poliaková, PhD., Žilinská univerzita v Žiline

Postup spracovania prepravného poriadku pre IDS v regióne Východného Slovenska
doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Ing. Peter Varjan

Terminál integrovanej osobnej prepravy Michalovce
Ing. Alojz Filipek, SUDOP, a. s., Košice

Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov
Ing. Marek Lukáč, PRODEX, s. r.o., Košice

Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto
GR ŽSR, Železnice Slovenskej republiky

Zámery rozvoja dopravy DPMP
Ing. Peter Janus, Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.

18:00 – 19:00 Diskusia, závery sekcií

19:00 – 22:00 Spoločenský večer

25. 6 . 2015

8:00 – 8:30 Prezentácia účastníkov

8:30 – 10:00 Odborné prednášky

Sekcia: Cyklistická doprava a cykloturistika - stratégia podpory a rozvoja cyklistickej dopravy v Regióne Východné Slovensko.
Predsedajúci: Ing. Adriana Šebešová, Ing. Peter Klučka

Dva roky Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR
Ing. Peter Klučka, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, národný cyklokoordinátor

EuroVelo 11
Viera Štupáková, Slovenský cykloklub, koordinátor pre EuroVelo11 na Slovensku

Koncepcia rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k integrovanému dopravného systému a významným bodom cestovného ruchu
Ladislav Findl, Bratislavský samosprávny kraj, krajský cyklokoordinátor

Automatický monitoring cyklistov a chodcov
Ján Roháč, Nadácia Ekoppolis, Bratislava

Rozvoj cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji
Adriana Šebešová, Košický samosprávny kraj, krajský cyklokoordinátor

Budovanie infraštruktúry pre horskú cyklistiku ako alternatívu trávenia voľného času a možnosť propagácie cestovného ruchu v regióne
Zoran Bosák, Mgr. Michal Lunter, Ing. Martin Nehrebeczky, Mgr. Ján Tekel, Slovenská Mountainbiková Asociácia, o. z., Košické cyklotraily

10:00 – 12:30 Panelová diskusia k témam:

•Stratégia rozvoja dopravy v Regióne Východné Slovensko

•Aktuálny stav rozvoja IDS

•Aktuálny stav rozvoja cyklistickej dopravy

Účastníci panelovej diskusie:
JUDr. Denisa Žiláková, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia riadenia projektov, OPD
Ing. Jiří Kubáček, CSc., Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy a dráh
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor Mesta Košice
Ing. Andrea Turčanová, primátorka Mesta Prešov
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Slavomír Podmanický, Reming CONSULT, a. s., Bratislava
Ing. Ladislav Olexa, PhD., Košický samosprávny kraj
Ing. Peter Klučka, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

12:30 – 13:00 Závery konferencie, záverečné slovo

13:00 Obed

Zmena programu vyhradená.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 23.03.2015 10:39
Upravené: 18.09.2017 13:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...