Integrovaný dopravný systém

V súlade s vypracovanou štúdiou „Inštitucionálna a organizačná analýza rozvoja systémov verejnej osobnej dopravy na regionálnej úrovni Košického samosprávneho kraja“, s ohľadom na ekonomickú náročnosť prevádzky spoločnosti ORID, s. r. o. (založenej 1. 3. 2010), nevyjasnené postoje objednávateľov verejnej dopravy k vstupu do organizátora a na základe uznesenia č. 95/2014 Zastupiteľstva KSK k 31. 8. 2014, boli kompetencie a úlohy spoločnosti ORID, s. r. o. od 1. 9. 2014 prenesené na Odbor dopravy Úradu Košického samosprávneho kraja.
Oddelenie dopravy Úradu KSK sa intenzívne venuje a pracuje na vytvorení Integrovaného dopravného systému Košického kraja a na trvalo udržateľnom systéme v súlade so schválenými strategickými dokumentmi - „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020“ a „Rozvoj verejnej osobnej dopravy“.

Pracovná skupina zložená z objednávateľov dopravných služieb (MDV SR, KSK, PSK, mesto Košice) a dopravcov pôsobiacich na území KSK (eurobus, a. s., ARRIVA Michalovce, a. s., Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., DPMK, a. s.) pracuje na zavedení I. etapy Integrovaného dopravného systému na území Košického kraja, Prešovského kraja a krajských miest Košice, Prešov, v spádovom území Košice - Moldava nad Bodvou v regióne Abova. Územie Bodvy a Turne je v návrhu rozdelené do zón, ktoré zohľadňujú súčasné tarify dopravcov a prepravné prúdy cestujúcich. 

Hlavné úlohy oddelenia dopravy Úradu KSK:

 • Inštitucionálna podpora pre vznik IDS
 • Podpora budovania a rozvoj integrovaného dopravného systému
 • Koordinácia cestovných poriadkov verejnej dopravy
 • Vypracovanie jednotného prepravného poriadku a tarify
 • Vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľnú regionálnu a mestskú mobilitu
 • Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých dopravných systémov v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility

Princípy integrácie dopravného systému v KSK:

 • Optimalizácia dopravy v Košickom kraji s ohľadom na mestskú dopravu a regionálnu železničnú a autobusovú dopravu
 • Koordinácia autobusových liniek prímestskej dopravy
 • Optimalizácia dopravnej obsluhy pozdĺž hlavných železničných trás
 • Vytvorenie nadväzujúcich liniek optimalizovanej autobusovej dopravy s využitím autobusov so zodpovedajúcou kapacitou
 • Vypracovanie prepravného poriadku
 • Vytvorenie jednotného cestovného lístka a tarify
 • Vybudovanie kvalitného a komplexného informačného systému pre cestujúcich (informačné tabule v prestupných uzloch a dopravných prostriedkoch, prepojenie informačného a dispečerského systému dopravcov)

Zmyslom fungujúceho systému integrovanej dopravy je prepojenie prímestskej autobusovej dopravy, železničnej dopravy a mestskej dopravy. Pre správne fungovanie IDS v regióne východné Slovensko je potrebný nezávislý organizátor IDS do ktorého pristúpia okrem KSK a PSK aj mestá Košice a Prešov a to na základe samostatných zmlúv o spolupráci pri budovaní IDS s presne definovanými podmienkami spolupráce, kompetencií, personálnym obsadením a finančným krytím. 
Zámer integrácie verejnej dopravy na Východnom Slovensku v súčasnosti stagnuje. Výsledkom je neustály pokles prepravených cestujúcich, zvýšené úhrady z rozpočtov objednávateľov a následný nárast individuálnej dopravy so všetkými nepriaznivými vplyvmi, najmä priaznivejšou dopravnou ponukou dopravy v mestách.
Preto je potrebné investovať do rozvoja integrovaného dopravného systému, aby sa aktuálny trend zmenil, až kým ponuka dopravných služieb poskytnutých v rámci IDS nebude kvalitnou alternatívou k individuálnej doprave, najmä v prímestských oblastiach Košického a Prešovského kraja.
 

Autor/zdroj: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD., Ing. Peter Šmihuľa
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 04.06.2018 08:08
Upravené: 12.11.2021 09:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról