Diaľnice a rýchlostné cesty

Výstavba nadradenej cestnej infraštruktúry – diaľnic a rýchlostných ciest, je dôležitým predpokladom pre prílev investícií a rozvoj hospodárstva na východe Slovenska. Dôležité je dokončenie diaľničného prepojenia D1 Bratislava – Žilina – Prešov – Košice. Nemenej dôležité je však aj pokračovanie prípravy a výstavby diaľnice D1 ďalej na východ od Košíc, smerom na Michalovce a Užhorod. Toto diaľničné prepojenie bude mať veľký význam pre tranzit tovaru v smere východ – západ.

Sieť diaľnic a rýchlostných ciest na území Košického kraja bude po vybudovaní tvoriť predovšetkým:

diaľnica D1
Prešov – Budimír – Bidovce – Dargov - Pozdišovce – Michalovce – štátna hranica SR/UA,

rýchlostná cesta R2
Gombasek – Rožňava – Jablonov nad Turňou – Včeláre – Košice-Šaca – Košické Olšany – križovatka s D1,

rýchlostná cesta R4
štátna hranica SR/MR – Milhosť – Košice – Prešov

Príprava a výstavba rýchlostných ciest prebieha po jednotlivých úsekoch, z ktorých každý je samostatnou stavbou a po ukončení bude napojený na existujúcu cestnú sieť a sprístupnený pre motoristov. Jednotlivé úseky sú v rôznych štádiách prípravy a výstavby.

Diaľnica D1

začína sa výstavba úsekov diaľnice D1 v úsekách, ktoré majú veľký význam aj pre Košický kraj. Približne 18,5-kilometrový úsek D1 na Spiši Jánovce – Jablonov má odbremeniť od tranzitnej dopravy okresné mesto Levoča a tri obce východne od mesta, ktorými tiež prechádza cesta I/18 s priemernou intenzitou od 12- do 14-tisíc áut denne. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť v decembri 2008. MDVRR v roku 2010 rozhodlo o rozdelení na dva samostatné úseky v dĺžkach 9,0 a 9,5 km. Začatie výstavby prvého úseku sa predpokladá v lete a 2. úseku na jeseň 2011. Financovanie bude zabezpečené z OPD 2007–2013.

Diaľničný privádzač Spišská Nová Ves: projektová príprava je v nižšom štádiu, predpokladá sa územné rozhodnutie v roku 2012 a dotiahnutie projektovej prípravy, výkupu pozemkov a získanie stavebného povolenia do roku 2014 – 2015. Predpokladá sa financovanie z fondov EÚ na obdobie 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu.

Diaľničný úsek Budimír – Bidovce: bezmála 14-kilometrový úsek tvoriaci severovýchodný obchvat mesta Košice má od roku 2008 územné rozhodnutie. V roku 2011 bude dokončená dokumentácia pre stavebné povolenie. Zostáva dostatočný časový priestor na výkup pozemkov, získanie stavebného povolenia i kvalitnú prípravu súťaže na zhotoviteľa, aby bol úsek pripravený na začatie výstavby v roku 2014. Predpokladá sa financovanie z fondov EÚ na obdobie 2014 – 2020 a štátneho rozpočtu.

V záujme skompletizovania obchvatu Košíc k prioritám prípravy na roky 2011 – 2014 patrí aj úsek R2 a súčasne R4 Šaca – Košické Olšany. Tu je zatiaľ ukončený len proces EIA, ďalší postup by mal pripraviť aj tento úsek na výstavbu od roku 2015.

Príprava ďalších úsekov potrebných na kompletizáciu diaľnice D1 ďalej na východ od Košíc bude pokračovať tak, aby úseky Bidovce – Dargov – Pozdišovce (pri Michalovciach) boli pripravené na výstavbu v druhej polovici tohto desaťročia. Zostávajúce úseky až po štátnu hranicu SR s Ukrajinou podľa vývoja zaťaženia existujúcej cesty I. triedy bude zrealizovaný po roku 2020.

Pre diaľničný úsek Bidovce - Dargov v dĺžke 12,95 km bola spracovaná technická štúdia a štúdia vplyvov na životné prostredie EIA. Prebieha ďalšia projektová príprava. Predpokladaný termín realizácie je 2015 – 2019.

Pre diaľničný úsek Dargov – Pozdišovce v dĺžke 18,67 km bola spracovaná technická štúdia a štúdia vplyvov na životné prostredie EIA. Prebieha ďalšia projektová príprava. Predpokladaný termín začatia výstavby je rok 2016.

Pre diaľničný privádzač Michalovce je projektovaný v dĺžke 6,46 km. Bola spracovaná technická štúdia a štúdia vplyvov na životné prostredie EIA. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti. Prebieha ďalšia projektová príprava. Predpokladaný termín realizácie je 2015 – 2018.

Pre diaľničný úsek Pozdišovce – Štátna hranica SR/UA v dĺžke 42,51 km bola spracovaná technická štúdia a štúdia vplyvov na životné prostredie EIA. Prebieha ďalšia projektová príprava. Predpokladaný termín začatia výstavby je rok 2020.

Rýchlostná cesta R2

pre úsek Gombasek - Rožňava v dĺžke 9,8 km bola spracovaná technická štúdia a bolo ukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA vrátane záverečného stanoviska zo dňa 27.4.2010. Prebieha ďalšia projektová príprava. Predpokladaný termín realizácie je 2015 – 2018.

Pre úsek Rožňava - Jablonov nad Turňou, v dĺžke 14 km bola spracovaná technická štúdia a bolo ukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA vrátane záverečného stanoviska zo dňa 27.4.2010. Prebieha ďalšia projektová príprava. Predpokladaný termín realizácie je 2015 – 2018.

Pre úsek Jablonov nad Turňou - Včeláre, v dĺžke 7,8 km bola spracovaná technická štúdia a bolo ukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA vrátane záverečného stanoviska zo dňa 27.4.2010. Prebieha ďalšia projektová príprava. Predpokladaný termín realizácie je 2015 – 2018.

Pre úsek Včeláre – Košice-Šaca v dĺžke 28 km bola spracovaná technická štúdia a bolo ukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA vrátane záverečného stanoviska zo dňa 26.2.2010. Prebieha ďalšia projektová príprava. Predpokladaný termín realizácie je 2018 – 2021.

Pre úsek Košice-Šaca – Košické Olšany v dĺžke 21,5 km bola spracovaná technická štúdia a bolo ukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA vrátane záverečného stanoviska zo dňa 4.1.2010. Prebieha ďalšia projektová príprava. Predpokladaný termín realizácie je 2014 – 2017.

Rýchlostná cesta R4

v prvom úseku Košice – Milhosť v dĺžke 14 190 km, je od augusta 2010 vo výstavbe v plnom profile. Výstavba je financovaná z eurofondov a štátneho rozpočtu. Termín ukončenia stavby je február 2013. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Skanska SK a.s.. Dňa 24.6.2011 bola podpísaná dohoda medzi vládou SR a vládou MR o bode hraničného prepojenia rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť – štátna hranica SR/MR na území Slovenska a rýchlostnej cesty M 30 štátna hranica SR/MR – Tornyosnémeti - Miškolc na území Maďarska. Úsek rýchlostnej cesty M 30 by mal byť ukončený v roku 2015. Rýchlostná cesta R4 je súčasťou európskeho koridoru s názvom Via Carpathia, ktorý vedie od Litvy až do Grécka.

Prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ktorá vznikla 1. februára 2005 na základe Zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti. Založil ju štát, ktorý je jej 100% vlastníkom, v mene ktorého koná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Na založenie spoločnosti sa použil prioritný infraštruktúrny majetok a súčasti slúžiace na správu, údržbu, opravy a rozvoj siete diaľnic a rýchlostných ciest.

Úrad Košického samosprávneho kraja vyvíja v rámci svojich kompetencií maximálne úsilie smerom k urýchleniu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na území Košického samosprávneho kraja.

Mapa diaľnic a rýchlostných ciest na území Košického samosprávneho kraja

Rýchlostná komunikácia - R4

Diaľnica D1

 

 

Zdroje informácií:

  • Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest 2011 – 2014, ktorý bol dňa 6. 7. 2011 predmetom rokovania Vlády SR.
  • http://www.ndsas.sk/

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 15.11.2012 13:45
Upravené: 11.11.2014 10:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia