Cyklistická doprava

Oddelenie dopravy v rámci cyklistickej dopravy - prioritná os č. 1 Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky KSK:

  • koordinuje koncepciu cyklistickej dopravy s cieľom jej začlenenia do integrovaného dopravného systému v rámci procesu prerokovania územnoplánovacích dokumentácií, 
  • vydáva stanoviská k návrhom územnoplánovacích dokumentácií vo vzťahu k cestnej sieti vo vlastníctve KSK a koncepcii cyklistickej dopravy,
  • zabezpečuje koordináciu prípravy projektovej dokumentácie a realizácie cyklistických cestičiek.
     

Dopravná obsluha v Pláne udržateľnej mobility
V schválenom Pláne udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM) je predstavený návrh, ako by mal Košický samosprávny kraj rozvíjať cyklistickú sieť, aby čo najlepšie slúžila dopravnej obsluhe. PUM vychádza najmä zo spracovaných dokumentov Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji (2013) a Koncepcia budovania kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji (2017). Cykloturistická doprava nie je predmetom PUM. 
Pre dopravných cyklistov sú dôležité najmä spojenia medzi blízkymi sídlami, kde je možné očakávať pohyb ľudí za prácou a službami. Podľa PUM by mali byť budované predovšetkým prepojenia medzi mestami a blízkymi obcami, kde je najväčší potenciál pre dopravných cyklistov a realizované cyklistické opatrenia v samotných sídlach. Rovnako dôležitá je postupná realizácia kostrovej siete. Cyklotrasy spájajúce okresné mestá majú vo väčšej miere rekreačný než dopravný charakter. Spojnice medzi jednotlivými sídlami sú často nespojité a sú vedené komunikáciami s vyššími intenzitami automobilovej dopravy.
V sídlach a medzi sídlami vo vzdialenosti do 5 km (vzdialenosť, ktorú sú dopravní cyklisti ochotní cestovať)  je cieľom vybudovať  kompaktnú sieť cyklodopravných trás, ktorá vytvorí podmienky pre lepšiu mobilitu obyvateľov v konkrétnych územiach. S tým súvisí vzájomné prepojenie miest s významným priemyselným potenciálom.
V dokumente PUM, v kapitole Cyklistická doprava sú graficky vyznačené potenciálne možnosti cyklodochádzky pre dopravných cyklistov vo vzťahu ku všetkým 17 mestám KSK, pri ktorých je možné v prípade zatraktívnenia cyklistickej infraštruktúry očakávať nárast užívateľov cyklistickej siete.
Vo vzťahu cyklodopravy k verejnej doprave PUM odporúča vytvárať podmienky na zlepšovanie prístupu k systémom verejnej dopravy (Bike and Ride systém), najmä na železničných staniciach a zastávkach. Dôležité je tiež budovanie súvisiacej cyklistickej infraštruktúry (stojany, úschovne, nabíjacie stanice).

Pripravované dopravné stavby
V rámci plánovanej realizácie cyklistických cestičiek v KSK oddelenie dopravy v súčasnosti koordinuje prípravu kompletnej projektovej dokumentácie pre medzinárodnú cyklotrasu EuroVelo 11, v úseku Družstevná pri Hornáde – Kostoľany nad Hornádom a pre Zemplínsku cyklomagistrálu, cyklistickú cestičku v úseku Zalužice – Lúčky.     

 

Autor/zdroj: Ing. arch. Anna Soročinová
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 18.11.2020 14:11
Upravené: 20.11.2020 13:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról